Професия термист

Агенция по заетостта

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatId=15/01/02&WA=Training/Papki/termist.htm

ТЕРМИСТ

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ?

Термистът работи в цехове, работилници и звена на ремонтни предприятия, както и в такива за производство на инструменти и инструментална екипировка.

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?
Термистът извършва следните основни дейности и операции:
- преди започване на работа преглежда изправността на пещта, контролните прибори и захранващото устройство (газ или мазут);
- същинска термична обработка на металните заготовки - закаляване, отгряване, нормализация, изправяне, нискотемпературна обработка.
Термистът използва комбинирани методи за химико-термична обработка (цементация, цианиране, азотиране, хромиране и др.).

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН?
• Изпълнение на рутинни задължения, които се повтарят многократно, спазвайки определени правила и технологичен ред;
• Умения за работа с техника, инструменти и техническа документация;
• Способности за точност, прецизност и разпределение на вниманието.

С КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?
Използваните за работа материали са различните видове черни метали, сред които най-разпространена е стоманата. Основно средство за термообработка са нагряващите пещи - камерни, шахтови, пещи-вани (тигелни или електродни), конвейрни, тласкателни и др. Термистът борави с технологична документация, горива, химикали и реактиви, охлаждащи вещества, прибори за топлинен контрол - миливолтметрите, електронният регулатор, автоматическият самопишещ потенциометър и др.

С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?
Термистът поддържа най-чести контакти със свои колеги и помощници. В случай на сериозни повреди той си сътрудничи с механиците по ремонт на машините. От прекия си ръководител - бригадир, майстор, началник-смяна, началник-цех или собственика, той получава производствените задания, както и технологичните указания за тяхното изпълнение, когато той самият е собственик на работилницата, най-важните му професионални контакти са тези с клиентите. От тях приема поръчки, договаря цени и обсъжда качеството на изработените детайли.

КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ?
Термистът осъществява дейността си в цехове и термични отделения. В големите заводи работното му място е специализирано в зависимост от организацията на труда и използваните методи за термообработка. В по-малките производствени халета няма специализирани работни места термистът работи едновременно и като ковач.

КАК ДА СЕ ОБУЧА?
Обучение по професията се извършва в професионални училища по специалностите: "Технология на машиностроенето - топла обработка" и "Оператор в черната металургия", а в Центровете за професионално обучение по специалността: "Металургия на черните метали". Минималното входящо образование за започване на обучение по професията е завършен седми клас. След приключване на обучението по професията, при завършено средно образование, се получава свидетелство с присъдена втора степен на професионална квалификация. Ако обучаемият няма завършено средно образование, получава удостоверение за професионално обучение.

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАМ?
Машинно чертане, Механична обработка на металите, Техническа механика, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството, Машинни елементи, Топла обработка на металите, Технология и техника по специалности. Практическото обучение включва - лабораторна, учебна и производствена практика.

Код по НКПД: 7211 2049

Код по СППОО: 5210801

{START_COUNTER}